Fundusz Pomocy Społecznej

W 2020 roku powołaliśmy Fundusz Pomocy Społecznej, mający na celu doraźną pomoc osobom potrzebującym z terenu powiatu tomaszowskiego.

Zasady przyznawania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie „Czajnia”:

1.

Prawo do świadczeń materialnych i rzeczowych przysługuje podopiecznym Stowarzyszenia. Osoba składająca wniosek o pomoc materialną lub rzeczową lub zawierająca umowę na zbiórkę celową ma nadany status podopiecznego Stowarzyszenia.

2.

Pomocy udziela się podopiecznym, na zasadach określonych w statucie, z powodu m. in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie „Czajnia” może udzielić pomocy swoim podopiecznym z przyczyn niewymienionych w ust. 2.

4.

Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym (z zastrzeżeniem ust.8) jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc w Stowarzyszenia.

5.

Prawo do pomocy pieniężnej lub rzeczowej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 300 zł netto.

6.

Za dochód uważa się, wymieniony w ust. 7, sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

7.

Do dochodów nie wlicza się: jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłków celowych świadczeń w naturze, pomocy materialnej uzyskanej z innych organizacji non-profit

8.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie „Czajnia” może udzielić pomocy swoim podopiecznym których dochód przekracza kwotę określoną w ust.5, a których sytuacja materialna nie pozwala samodzielnie sfinansować kosztów leczenia/rehabilitacji bądź innego kosztu, o którego pokrycie lub refundację w ramach świadczeń z pomocy społecznej osoba ta się ubiega.