Statut stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Czajnia”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą główną Stowarzyszenia jest miasto Tomaszów Lubelski.

 

§2

 1. Stowarzyszenia działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r Nr 20, poz. 104 z późn. zm).
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm).

 

                                               

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić  swoją  działalność  także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej.
  2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
  3. Działanie zmierzające do zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i  młodzieży.
  4. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą domową oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  5. Pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  6. Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego.
  7. Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
  8. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.
  9. Działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa m.in. poprzez podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzynarodowego.
  10. Działania na rzecz zachowania i promocji dorobku mniejszości narodowych.
  11. Promocja kultury chrześcijańskiej.
  12. Animowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadczenie poradnictwa obywatelskiego.
  13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej.
  14. Działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zawodowego i przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem.
  15. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
  16. Działania na rzecz rozwoju turystyki.
  17. Działalność edukacyjna.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. Tworzenie i zarządzanie funduszami wydzielonymi.
  2. Promocję i organizację wolontariatu.
  3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych.
  4. Organizowanie festynów, koncertów, wystaw, zlotów, pokazów, itp.
  5. Organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wykładów, pogadanek itp.
  6. Prowadzenie świetlic, poradni, telefonu zaufania, kawiarenki, kolonii, obozów, rajdów, zielonych szkół itp.
  7. Redagowanie i wydawanie pism, gazetek, ulotek, materiałów wideo, prowadzenie rozgłośni radiowej, stron internetowych.
  8. Rozwijanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym  prawem.
  9. Prowadzenie programów stypendialnych dla młodzieży oraz dzieci.
  10. Prowadzenie grup rekonstrukcji historycznych, organizowanie imprez o charakterze historycznym, propagowanie wiedzy historycznej.
  11. Wszelkiego rodzaju działalność turystyczna, jej propagowanie, wspieranie, promocja, organizowanie wycieczek, rajdów, spływów itp.
  12. Prowadzenie szkół, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i żłobkowych itp.
  13. Prowadzenie muzeum, wykopalisk archeologicznych itp.
  14. Prowadzenie sekcji, klubów, zawodów, imprez sportowych itp.

§6

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE

§7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być:
  1. obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. cudzoziemiec na podstawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§8

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
  1. akceptacja Statutu Stowarzyszenia i podpisanie deklaracji członkowskiej,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 4. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

§9

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności:
  1. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
  2. wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
  3. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
  4. wgląd w siedzibie Stowarzyszenia do protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków, uchwał Zarządu oraz z protokołów z posiedzeń zarządu.
 2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał,
  3. terminowego płacenia składek członkowskich.

 

§10

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka,
  3. uchwały Zarządu podjętej z powodów wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego popełnionego umyślnie.
 2. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia z powodu:
  1. łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  3. niepłacenia składek za okres co najmniej 2 lat.
 3. W przypadku niepłacenie składek przez okres co najmniej 12 m-cy członkostwo w Stowarzyszeniu ulega automatycznemu zawieszeniu. Oznacza to, że członkowi nie przysługują prawa wskazane w § 9 pkt. 1.
 4. W trakcie trwania okresu zawieszenia, członek nie jest wliczany do kworum niezbędnego do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Za okres zawieszenie członkostwa nie należy się opłacanie składek członkowskich.
 6. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego  Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 7. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.

 

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§11

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Organy wymienione w ust. l w pkt 2 i 3 są wybieralne i mają charakter kadencyjny.
 3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa trzy lata i wygasa z chwilą przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z ich działalności.
 4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią obowiązki do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

 

§12

 1. Organy wymienione w § 11 ust. l mają charakter kolegialny.
 2. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowo określonej liczby członków.
 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

§13

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§14

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne,
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok.
 3. W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie nie krótszym niż 7 dni, a nie dłuższym niż 2 miesiące.
 4. Na ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowy ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku określonego w ust.5 pkt. 2 i 3.
 7. W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie określonym w pkt.6 zwoływane jest ono przez Komisję Rewizyjną.
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§15

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków dokonuje się przez powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

 

§16

 1. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. - bez konieczności zwoływania posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 2. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków.

 

§17

 1. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
  2. wybór członków do organów Stowarzyszenia na następną kadencję,
  3. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
  5. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem,
  6. podejmowanie uchwały w przedmiocie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni.

 

§18

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa
 3. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 5. Oprócz wskazanej w ust. 2 liczby członków Zarządu Walne Zgromadzenie Członków powołuje dodatkowego członka na wypadek odwołania lub rezygnacji członka dotychczasowego.
 6. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zarząd powołuje na najbliższym swym posiedzeniu członka dodatkowego.
 7. Członek dodatkowy, do czasu wstąpienia na miejsce ustępującego członka Zarządu w trakcie kadencji, nie wchodzi w skład Zarządu i nie podlega wpisowi do rejestru, jako osoba uprawniona do reprezentacji Stowarzyszenia.

 

§19

 1. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
  1. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  2. ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia,
  3. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia,
  4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności,
  5. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
 2. Zarząd może zająć się każdą sprawą niezastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia.
 3. W celu podjęcia decyzji Zarząd może podjąć konsultację z członkami. Wyniki konsultacji są wiążące i Zarząd nie podejmuje w tej sprawie oddzielnej uchwały. Tryb i zasady konsultacji określa Zarząd.

 

§20

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące.
 3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania materialne, muszą zawierać podpis jednego z członków Zarządu.
 5. Zarząd w drodze uchwały może określić rodzaj i wysokość zobowiązań materialnych, które samodzielnie może zaciągać osoba upoważniona.

 

§21

 1. Zarząd może podjąć uchwały poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, a także podczas telekonferencji lub wideokonferencji.

 

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zgromadzenie Członków, spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna bada również:
  1. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  2. realizację programów działania Stowarzyszenia,
  3. poprawność prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia.
 6. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 14 dni od jej powołania.
 7. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

§23

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku a zwoływane są przez przewodniczącego.
 2. Dla wykonywania swoich zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

 

Rozdział VI
MAJĄTEK

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. pracy członków Stowarzyszenia,
  2. składek członkowskich,
  3. własnej działalności gospodarczej,
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. darowizn, spadków, zapisów,
  6. subwencji i dotacji,
  7. zbiórek publicznych,
  8. kwoty przekazane w ramach odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych,
  9. innych prawnie dozwolonych źródeł.
 3. Wysokość i okresowość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie jego koniecznych kosztów.Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§25

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana statutu, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności więcej niż połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym stowarzyszeniem lub zmiany Statutu nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków byli wcześniej o tym wniosku informowani.

 

§26

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie rozwiązania Stowarzyszenie określa:
  1. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
  2. skład komisji likwidacyjnej,
  3. podstawowe zasady likwidacji.
 3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

 

§27

 1. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w sprawie na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

 

§28

 1. W celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza organizację zakazuje się:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.